Laden...

Bel direct:

0593-346499

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden van Wisent

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1.

DEFINITIES

 • a.Algemene voorwaarden: De Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van WISENT, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 04084190
 • b.WISENT: gevestigd en kantoorhoudende te Elp aan de Hoofdstraat 36
 • c.Opdrachtgever: degene(n) die WISENT opdracht geeft/geven tot het vervaardigen en leveren van zaken, het verrichten van een dienst, dit alles in de ruimste zin des woords
 • d.Consument: degene(n) die via www.houtgestooktebaden.nl een internetbestelling heeft gedaan tot het leveren van producten.

Artikel 2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van WISENT, handelende onder welke naam dan ook. Verwijst de opdrachtgever bij opdracht naar zijn algemene voorwaarden, dan moeten deze geacht worden door WISENT uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen.

Artikel 3.

AANBIEDING/ORDERBEVESTIGING

 • a.WISENT zal zijn aanbieding gedurende 30 dagen gestand doen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden WISENT eerst na ontvangst van de door of namens de opdrachtgever ondertekende orderbevestiging.
 • b.Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • c.WISENT kan niet aan zijn aanbieding gehouden worden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • d.Tenzij anders overeengekomen, is de in de aanbieding opgegeven prijs een vast bedrag. De prijsopgave wordt gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen.
 • Bij wijziging van prijzen van grondstoffen, hulpstoffen en andere voor de uitvoering van een opdracht benodigde materialen, is WISENT gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. De opdrachtgever heeft binnen 6 dagen nadat WISENT de prijsverhoging aan opdrachtgever heeft aangekondigd, het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover nog niet uitgevoerd. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever is bij ontbinding verplicht het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te aanvaarden tegen vergoeding van een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs.

Artikel 4.

LEVERING

 • a.Levering geschiedt af het bedrijf van WISENT. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering dan wel nalatig is de eventueel overeengekomen aanbetaling te voldoen, is WISENT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • b.De termijn van levering zal bij de aanbieding of opdrachtbevestiging worden vastgelegd. Onder levering wordt tevens verstaan het verrichten van een dienst.
 • Overschrijding van de termijn heeft niet tot gevolg dat WISENT automatisch jegens de opdrachtgever in verzuim verkeert. Verzuim keert eerst in indien de opdrachtgever aan WISENT (bij aangetekend schrijven) een redelijke termijn heeft aangezegd waarbinnen WISENT zijn verplichtingen alsnog dient na te komen. Ook ingeval geen leveringstermijn is vastgelegd, dient de opdrachtgever WISENT bij aangetekend schrijven een redelijke termijn aan te zeggen waarbinnen WISENT zijn verplichtingen alsnog dient na te komen.
 • c.Ingeval van overmacht heeft WISENT het recht, zonder in verzuim te geraken, de leveringstermijn op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
 • -defecten aan machinerieën of andere wijze uitvallen van machinerieën, door welke oorzaak dan ook;
 • -werkstakingen, faillissement, surséance van betaling, ziektes bij c.q. van derden van wie WISENT afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • -te late leveranties, ongeacht de reden, door zijn leveranciers of transporteurs;
 • -overstromingen, stormen en andere weersomstandigheden die uitvoering van de opdracht belemmeren;
 • d.WISENT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • e.WISENT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 • a.WISENT is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen c.q. toekomstige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • -de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • -na het sluiten van de overeenkomst WISENT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
 • -de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • b.Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van WISENT onmiddellijk opeisbaar.
 • c.Indien WISENT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.
 • d.Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is WISENT gerechtigd schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen.
 • e.Ingeval van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WISENT vrij de overeenkomst terstond en met onmiddellijk ingang op te zeggen dan wel de order te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding.
 • f.Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde en gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele afvoer- en afleveringskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6.

BETALING

 • a.Betaling dient te geschieden zoals partijen bij aanbieding c.q. orderbevestiging zijn overeengekomen. Indien partijen geen termijn zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 • b.Ingeval betaling niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is WISENT gerechtigd vanaf de vijftiende dag een rente van 1% per maand in rekening te brengen.
 • c.Bij het ter incasso uit handen geven van de openstaande vordering als gevolg van niet-tijdige betaling door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aan WISENT de kosten verschuldigd welke WISENT aan derden verschuldigd wordt, waaronder 15% voor incassokosten, vermeerderd met de b.t.w. met een minimum van € 50,00.
 • d.Verrekening door de opdrachtgever met de vordering op WISENT is niet toegestaan.

Artikel 7.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • a.Alle door WISENT geleverde zaken blijven eigendom van WISENT totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met WISENT gesloten overeenkomst is nagekomen.
 • b.Door WISENT geleverde zaken, die ingevolge artikel 7.a. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, worden verhuurd, aan derden in (bezitloos) pand worden gegeven of op andere wijze worden bezwaard.
 • c.De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrecht van WISENT veilig te stellen.
 • d.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van WISENT dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om WISENT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • e.De opdrachtgever is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van WISENT te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en polis van deze verzekering op eerste verzoek van WISENT ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is WISENT gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens WISENT bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 • f.Voor het geval WISENT zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan WISENT en door WISENT aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WISENT zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8.

GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES

 • a.De door WISENT geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Op dit artikel zijn garantiebepalingen van toepassing zoals deze bij WISENT kunnen worden opgevraagd.
 • b.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig en oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag/opstelling of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden (diens kopers), wanneer de opdrachtgever of derden aan de geleverde zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever heeft evenmin aanspraak op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar WISENT geen invloed op kan uitoefenen.
 • c.De opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken onmiddellijk op het moment dat de geleverde zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, dan wel voldoen aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan WISENT te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in elk geval binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan WISENT te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat WISENT in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient WISENT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • d.Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 • e.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • f.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereageerd, dan zal WISENT de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst, dan wel indien retournering niet mogelijk is, binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de opdrachtgever, vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan WISENT te retourneren en de eigendom daarover aan WISENT te verschaffen, tenzij WISENT anders aangeeft.
 • g.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan (waaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van WISENT gevallen) voor rekening van de opdrachtgever.
 • h.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9.

AANSPRAKELIJKHEID

 • a.Indien WISENT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • b.WISENT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
  WISENT is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • c.Indien WISENT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WISENT beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • d.De aansprakelijkheid van WISENT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
 • e.WISENT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • f.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan
 • -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade
 • -de eventuele redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van WISENT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover de gebrekkige prestatie aan WISENT toegerekend kunnen worden
 • -redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
 • g.WISENT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • h.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WISENT of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10.

VRIJWARING

 • a.De opdrachtgever vrijwaart WISENT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan WISENT toerekenbaar is.
 • b.Indien WISENT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden WISENT zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WISENT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WISENT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11.

INTELLECTUELE EIGENDOM

WISENT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. WISENT heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12.

Dit artikel is speciaal van toepassing op de overeenkomsten tot stand gekomen via www.storvattshop.com.

I.De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consu­ment van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft WISENT passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elek­tronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal WISENT daartoe passende veiligheids­maatregelen in acht nemen.

3. WISENT kan zich - binnen wet­telijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een ver­antwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WISENT op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is WISENT gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. WISENT zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van WISENT waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepa­ling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

II. Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. WISENT mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het pro­duct heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. WISENT mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3. Indien WISENT de consument de wettelijk verplichte informatie over het her­roepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af drie maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

4. Indien WISENT de in het voor­gaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

III. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als WISENT hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepings­recht heeft verstrekt.

IV. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het mo­delformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 be­doelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de on­dernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepings­recht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het pro­duct. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dra­gen.

Artikel 13.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • a.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WISENT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt of indien de bij de overeenkomst betrokken opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • b.De rechter in de vestigingsplaats van WISENT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft WISENT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • c.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.